БЪРЗИ, ТОЧНИ И КОРЕКТНИ - Пълно счетоводно обслужване на юридически и физически лица, отчети, финансови и данъчни консултации

Еднократно обслужване


В зависимост от нуждите на клиента, може да включва всеки един елемент на абонаментното обслужване.

В зависимост от нуждите на клиента, може да включва всеки един елемент на абонаментното обслужване.

Работа по проект
 

Работа по проект


 • Съдействие и помощ при кандидатстване по Европейски и други програми с цел финансиране на дружеството
 • Изготвяне на справки и отчети във връзка със спечелени програми по Европейски и други програми с цел финансиране на дружеството
 • Съдействие и помощ при кандидатстване по програми с цел финансиране на дружеството във връзка с Covid 19
 • Изготвяне на справки и отчети във връзка със спечелени програми по финансиране на дружеството във връзка с Covid 19
 • Изготвяне на необходимите документи при кандидатстване за кредит
Годишно приключване
 

Годишно приключване


 • Изготвяне на годишни финансови отчети по НСС и МСС на български и английски език
 • Изготвяне на годишни консолидирани финансови отчети на български и английски език
 • Изготвяне на доклади за дейността на български и английски език
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗОДФЛ и ЗКПО
 • Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт и БНБ
 • Съдействие при одит на дружеството
 • Публикуване на отчети в ТР, като съставител
Данъчни декларации
 

Данъчни декларации


 • Справки декларации по ДДС
 • Декл. по чл.55 ал.1 от ЗДДФЛ и чл.201 ал.1 от ЗКПО
 • Интрастат декларации
 • Декл.обр.1 и обр.6 
 • Декларации по ДОПК
 • Декл. по чл.54 ал.4 от ЗМДТ
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗОДФЛ и ЗКПО
 • Други декларации
Публични дружества
 

Публични дружества


 • Изготвяне на справки годишни и шестмесечни на индивидуална база във формата на КФН
 • Изготвяне на справки годишни и шестмесечни на консолидирана база във формата на КФН
 • Изготвяне на междинни съкратени индивидуални отчети на български и английски език
 • Изготвяне на междинни съкратени консолидирани отчети на български и английски език
 • Изготвяне на годишни индивидуални отчети на български и английски език
 • Изготвяне на годишни консолидирани отчети на български и английски език
 • Изготвяне на междинни доклади за дейността на български и английски език на индивидуална и консолидирана база
 • Изготвяне на годишни доклади за дейността на български и английски език на индивидуална и консолидирана база
Други услуги
 

Други услуги


 • Събиране на документи от офиса на клиента
 • Online банкиране
 • Подaване на документи към различни институции
РАБОТНО ВРЕМЕ
09.00 - 18.00 ч.

+359 2 960 30 14 +359 2 960 30 11

ЗА КОНСУЛТАЦИИ
09.00 - 17.00 ч.

Бъди по-смел, по-успешен, по-добър!
Фокусирай се върху бизнеса си!
Белниколов и партньори.
Включи се сега!

  Фирмата
Счетоводно обслужване
Абонаментно обслужване
Еднократно обслужване
Работа по проект
Годишно приключване
Данъчни декларации
Публични дружества
Други услуги
ТРЗ
Счетоводни консултации
Данъчни консултации
Данъчни ревизии
Финансов контрол
Контакти

   

Търсене