БЪРЗИ, ТОЧНИ И КОРЕКТНИ - Пълно счетоводно обслужване на юридически и физически лица, отчети, финансови и данъчни консултации

Абонаментно обслужване


Абонаментното обслужване включва

 
 • Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан, съобразени с нуждите на компанията
 • Текуща обработка на първичните счетоводни документи -проверка, класиране, съхраняване
 • Текущо осчетоводяване на стопанските операци
 • Обработка на данните със счетоводен продукт, с възможност за обмяна на информация по електронен път
 • Начисляване на амортизации
 • Съставяне на данъчен и счетоводен амортизационен план на  дълготрайните активите
 
 • Ежемесечно изготвяне и подаване към НАП Дневник за покупките, Дневник за продажбите и Справка-декларация по Закона за данък върху добавената стойност, както и на всички други декларации, свързани с възстановяване на ДДС по електронен път
 • Изготвяне и подаване на VIES декларации
 • Изготвяне и подаване на интрастат декларации
 • Обработка на отчетите от касовите апарати на клиента
 • Обработка на извлеченията от банковите сметки на клиента
 • Обработка на документи за командировки
 
 • Митнически декларации
 • Ежемесечно изготвяне на платежни нареждания за осигурителните и данъчните задължения на фирмата към бюджета
 • Изготвяне на справки, поискани от клиента
 • Регистрация и дерегистрация по ЗДДС
 • Удостоверения за актуално състояние, наличие или липса на задължения
 • Изготвяне на необходимите документи при кандидатстване за кредит
 • Представителство и защита при извършване на проверки и ревизии  
 • Изготвяне на всички необходими справки  и др. при одитиране на дружеството
 • Изготвяне на месечни, тримесечни и други статистически форми
 • Справки и отчети съобразени с нуждите на клиента
РАБОТНО ВРЕМЕ
09.00 - 18.00 ч.

+359 2 960 30 14 +359 2 960 30 11

ЗА КОНСУЛТАЦИИ
09.00 - 17.00 ч.

Бъди по-смел, по-успешен, по-добър!
Фокусирай се върху бизнеса си!
Белниколов и партньори.
Включи се сега!

  Фирмата
Счетоводно обслужване
Абонаментно обслужване
Еднократно обслужване
Работа по проект
Годишно приключване
Данъчни декларации
Публични дружества
Други услуги
ТРЗ
Счетоводни консултации
Данъчни консултации
Данъчни ревизии
Финансов контрол
Контакти

   

Търсене